Informacja wizowa
Wymagane Dokumenty

Główne wymagane dokumenty do każdego wniosku o wizę krótkoterminową to:

Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Oznacza to, że należy składać osobny formularz wniosku wizowego za nieletniego, wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, który otrzymuje osobną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
2 kolorowych zdjęcia spełniające następujące wymagania: kolorowe, ostre, na białym tle, o dobrym kontraście, 3,5 x 4,5 cm, drukowane na papierze fotograficznym wysokiej jakości, o wysokiej rozdzielczości, nie starsze niż 6 miesięcy, podobne do wnioskodawcy, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia, przedstawiać osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.
Paszport, podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE, zawierający co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. Wszelkie ważne paszporty zagraniczne w oryginale oraz wygasłe, jeśli są dostępne. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszporty przyjmowane są bez obwolut plastikowych, skórzanych, itp. Należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia). W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.
Paszport wewnętrzny – oryginał i kserokopia.
Ubezpieczenie zdrowotne – oryginał i kopia - z pokryciem minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE (dodatkowo w PPWW we Lwowie, Iwano Frankowsku i Tarnopolu obowiązują następujące zasady złożenia ubezpieczenia medycznego: pokrycie – minimum 30 000 € na osobę, franszyza – nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku i Równem). Ubezpieczenie powinno również zawierać prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia). W przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty. W przypadku wizy jednokrotnej, polisa zdrowotna powinna pokrywać cały okres planowanego pobytu, w przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży.

Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia opłaty ubezpieczenia zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
Ponadto, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy przedłożyć świadectwo urodzenia (oryginał i kopię). W przypadku osób podróżujących bez lub tylko z jednym z rodziców: wymagana jest pisemna zgoda (oryginał i kopia) od rodzica/rodziców oraz kopia ich paszportu / paszportów (nie podróżujących z dzieckiem) lub kopie ważnych wiz – kopie Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód

  Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego dla obywateli Ukrainy wynosi €35.

Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:
  Wizę ukraińską uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy.
  Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, jeśli pobyt nie jest pokryty przez gospodarza, mogą być dostarczone w formie zaświadczenia z miejsca pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji podczas ostatnich 6 miesięcy wraz z informacją o roku zatrudnienia, list z banku potwierdzający konto depozytowe i dostępną na nim kwotę, list z banku potwierdzający posiadanie karty kredytowej i limit na karcie, wyciągi z konta za ostatnie 3 – 6 miesięcy, czeki podróżne. Oryginał i kserokopia zaproszenia zarejestrowanego w samorządzie lokalnym w Polsce (potwierdzonego przez wojewodę) według ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach *.

*Wnioskodawcy składający wniosek o wizę w PPWW we Lwowie, Iwano Frankowsku i Tarnopolu powinni przedstawić zaświadczenie z banku o przepływach pieniężnych na koncie oraz czeki podróżne.
  Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:
  Dla osób zatrudnionych: zaświadczenie z miejsca pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy oraz rok zatrudnienia.
  Dla przedsiębiorców prywatnych: oryginał licencji/rejestracji spółki.
  Dla studentów: zaświadczenie z uczelni lub placówki edukacyjnej.

Dokumenty potwierdzające główny cel podróży (w przypadku turystyki zakupowej):
1. Pierwsza wiza: prośba o wydanie wizy w celu wyjazdu w ramach turystyki zakupowej do Polski;
2. Następne wizy: oryginał imiennej faktury (rachunku), potwierdzającej dokonanie zakupu w Polsce w czasie ważności pierwszej wizy; prośba o wydanie wizy w celu wyjazdu w ramach turystyki zakupowej do Polski;

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego.

Opłatę wizową można uiścić w gotówce w hrywnach lub Euro w kasie Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski lub w kasie odpowiedniego banku.