Informacja wizowa
Wymagane Dokumenty

Główne wymagane dokumenty do każdego wniosku o wizę krótkoterminową to:

  Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami, podpisany przez osobę aplikującą (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Należy także przedłożyć oddzielny wniosek dla dziecka wpisanego do paszportu rodziców / opiekunów.
  Jedno kolorowe zdjęcie. Aby dowiedzieć się o wymaganiach do zdjęcia – kliknij tu
  Paszport zagraniczny, który odpowiada następującym wymaganiom:
  podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE
  zawiera co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. W razie złożenia dokumentów na wizę dla dziecka wpisanego do paszportów rodziców należy mieć dodatkowe 2 strony na wizę dla dziecka
  w przypadku posiadania innych  ważnych lub wygasłych paszportów zagranicznych należy je dołączyć do wniosku wraz z kopiami. W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o obecnośći/braku innych paszportów. Aby uzyskać oświadczenie – kliknij tu.
  przedłużone oraz uszkodzone paszporty nie są przyjmowane  
  należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
  Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu

Ważne: imię i nazwisko w paszportach wewnętrznych i zagranicznych oraz w innych dokumentach towarzyszących muszą być identyczne.
  Oryginał i kopia  ubezpieczenia zdrowotnego, które odpowiada wymaganiom:
  pokrycie minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE i franszyzą nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku, Tarnopolu i Równym).
  ubezpieczenie zdrowotne powinno być wypełnione drukiem maszynowym.
  zawiera prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia).
  w przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty, polisa powinna również pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży.
  Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
  Tylko pełnoletnia osoba może występować jako ubezpieczyciel. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią jeden z rodziców lub opiekunów prwnych może występować jako ubezpieczyciel.
  Ponadto, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy przedłożyć:
  akt urodzenia (oryginał i kopia);
  Kopie paszportów rodziców / opiekunów
  w zaproszeniu / rezerwacji hotelowej powinny być wymienione wszystkie osoby podróżujące;
  notarialnie poświadczona zgoda (oryginał i kopia) od rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych zawierająca następujące informacje: kraje wyjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), termin ważności zgody na wyjazd (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy dziecku będzie towarzyszyć trzecia osoba, należy przedłożyć kopię jej ważnej wizy oraz kopię informacyjnej strony paszportu zagranicznego, zgoda od rodziców w takim przypadku powinna zawierać dane osoby trzeciej, w towarzystwie której wyjeżdża dziecko;
  jeżeli dokumenty na nieletnie dziecko skłądane są na podstawie paszportu, do którego jest ono wpisane, zgoda na wyjazd dziecka nie jest wymagana;
  jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód
 

Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą:

1) Pracownicy najemni: zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu. Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa, wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

*Osoby zatrudnione przez przedsiębiorów pracujących bez pieczątki powinny dodatkowo przedstawić: oryginał licencji/rejestracji spółki zarejestrowanej we właściwym ukraińskim organie oraz wyciąg z konta bankowego z informacją że ten prywatny przedsiębiorca płaci wynagrodzenie (w przypadku złożenia dokumentów do PPWW we Lwowskim okręgu Konsularnym).
W przypadku złożenia dokumentów przez takie osoby w Kijowie należy przedstawić zaświadczenie zawierające tą informację oraz kopie rejestracyjnych dokumentów na firmę.
2) Prywatni przedsiębiorcy: licencja/rejestracja spółki zarejestrowanej we właściwym ukraińskim organie - oryginał do wglądu plus kopia oraz ostatnia deklaracja podatkowa wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów*

* W przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Kijowskim okręgu Konsularnym należy przedstawić tylko jeden dokument (oryginał oraz kopia)
3) Osoby niepracujące: wyciąg z banku, potwierdzający posiadanie środków finansowych, z wykazem operacji w okresie ostatnich 3 miesięcy. Lub czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia
4) Emeryci i renciści: legitymacja emeryta/rencisty (oryginał i kserokopia), dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty za ostatnie 6 miesięcy.
5) Uczniowie i studenci: zaświadczenie placówki oświatowej potwierdzające okres, w którym uczeń/student nie musi uczestniczyć w zajęciach oraz legitymacja studencka (oryginał oraz kopia).
6) W stosownych przypadkach:
  dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia) lub
  ostatnia deklaracja podatkowa (w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy).
Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych RP od 23.02.2015. Kliknij tu):

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia (jeden z wymienionych niżej dokumentów):
1. Sponsorowanie*: oryginał gwarancji sponsora + wyciąg z banku sponsora z wykazem operacji w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzający posiadanie środków finansowych. Sponsorem może występować bliski krewny.
2. Środki własne:
1) wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

2)

czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane oraz podtwierdzenie ich opłaty – oryginał i kopia.
* W przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Charkowskim, Łuckim, Odeskim i Winnickim okręgach Konsularnych, gwarancja osoby trzeciej musi być opatrzona pieczęcią notariusza.
  Dokument potwierdzający zakwaterowanie:
1) Oryginał lub faks podtwierdzenia rezerwacji hotelu (musi zawierać polski numer telefonu oraz dane wszystkich osób, które będą mieszkać)

2)

Rezerwacja hotelu oraz zrzut ekranu e-maila na który było wysłano potwierdzenie rezerwacji.
3) Gwarancja osoby przyjmującej (osoba prawna lub fizyczna): jedynie w przypadku jej osobistego stawiennictwa i wystawienia gwarancji w konsulacie. Zaproszenie oznaczone w art. 3 Ust. Od 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:
  Wizę ukraińską uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy.

  W innym celu:

Obywatele Ukrainy zameldowani na stale na terenie obwodu lwowskiego, tarnopolskiego, iwano-frankowskiego, czerniowieckiego, zakarpackiego, wołyńskiego, równieńskiego, winnickiego, chmielnickiego oraz żytomierskiego mogą ubiegać się o wizy w oparciu o poniższe dokumenty. Wnioski są przyjmowane zgodnie z przynaleźnością terytorialną do odpowiedniej placówki konsularnej:

a) w przypadku uzyskania pierwszej wizy w innym celu: prośba o wydanie wizy. Pierwsza wiza wydana w tym celu będzie wizą jednokrotną z okresem pobytu 7 dni.
b) w przypadku każdej kolejnej wizy: prośba o wydanie wizy: oryginał faktury/rachunku z danymi osobowymi osoby aplikującej o wizę, jako potwierdzenie dokonania zakupów w Polsce w terminie ważności pierwszej i kolejnych wiz.

W przypadku krewnych przesiedlonych osób:
Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r. legitymujące się oryginałem:

  orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
  dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,
  bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego, mogą aplikować o wizę Schengen wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz Schengen;
b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę Schengen, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wnioskodawcy i repatrianta:

- Świadectwo urodzenia lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia osoby repatriowanej;
- Akt małżeństwa (jeśli osoba repatriajowana zmieniała nazwisko po ślubie);
- Inne świadectwa urodzenia, małżeństwa, zmiana imienia/nazwiska, które potwierdzją pokrewieństwo wnioskodawca i osoby repatriowanej.

Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą ewakuowaną.

W przypadku przedstawicieli wspólnot religijnych

  pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie (nazwa i dane teleadresowe wspólnoty, informacja o formie prawnej rejestracji, określenie celu, czasu trwania i częstotliwości podróży przedstawiciela, określenie zakresu reprezentacji przedstawiciela - np. pełnienie posługi jako ksiądz, kapłan cerkwi prawosławnej, rabin, imam etc.).

UWAGA!
W przypadku złożenia dokumentów do PPWW pracujących na podstawie uprzednio opłaconej usługi, należy przedłożyć oryginał pokwitowania bankowego w momencie złożenia.

* Zaproszenia/ zaświadczenia powinny być wystawione na blankiecie firmowym, podpisane przez osobę upoważnioną z podaniem jej godności. Termin ważności zaproszenia/KRS - 3 miesiące od daty jego wystawienia, termin ważności zaświadczenia - 1 miesiąc od daty jego wystawienia.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego lub kopię pierwszej strony paszportu zagranicznego.

Opłatę wizową można uiścić w gotówce w hrywnach lub Euro w kasie Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski lub w kasie odpowiedniego banku.