Informacja wizowa
Wymagane Dokumenty

Główne wymagane dokumenty do każdego wniosku o wizę krótkoterminową to:

  Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami, podpisany przez osobę aplikującą (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Należy także przedłożyć oddzielny wniosek dla dziecka wpisanego do paszportu rodziców / opiekunów.
  2 (w przypadku Kijowa – 1) kolorowych zdjęcia. Aby dowiedzieć się o wymaganiach do zdjęcia – kliknij tu
  Paszport zagraniczny, który odpowiada następującym wymaganiom:
  podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE
  zawiera co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. W razie złożenia dokumentów na wizę dla dziecka wpisanego do paszportów rodziców należy mieć dodatkowe 2 strony na wizę dla dziecka
  w przypadku posiadania innych  ważnych lub wygasłych paszportów zagranicznych należy je dołączyć do wniosku wraz z kopiami. W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.
  przedłużone oraz uszkodzone paszporty nie są przyjmowane  
  należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
  Paszport wewnętrzny – oryginał i kserokopia.
  Oryginał i kopia  ubezpieczenia zdrowotnego, które odpowiada wymaganiom:
  pokrycie minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE i franszyzą nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku, Tarnopolu i Równym).
  zawiera prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia).
  w przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty, polisa powinna również pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży.
  Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
  Tylko pełnoletnia osoba może występować jako ubezpieczyciel. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią jeden z rodziców lub opiekunów prwnych może występować jako ubezpieczyciel.
  Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać napis: «Страховий захист надається згідно з «Рішенням Ради ЄС 2004/17/EG відносно медичного страхування подорожуючих за кордон» (szczególnie w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Charkowskim i Łuckim okręgach Konsularnych)
  Ponadto, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy przedłożyć:
1. W przypadku spólnej podróży:
  akt urodzenia (oryginał i kopia).
  jeżeli oboje rodziców posiadają ważne wizy Schengen – należy ich kopie dołączyć wraz z 1 stroną paszportu zagranicznego (nie dotyczy PPWW w Łuckim okręgu konsularnym – należy przedstawić notarialnie poświadczoną zgodę na wyjazd dziecka za granicę)
  w zaproszeniu / rezerwacji hotelowej powinny być wymienione wszystkie osoby podróżujące
2. W przypadku osób podróżujących bez lub tylko z jednym z rodziców / opiekunów prawnych:
  akt urodzenia (oryginał i kopia).
   notarialnie poświadczona zgoda (oryginał i kopia) od rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych zawierająca następujące informacje: kraje wyjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), termin ważności zgody na wyjazd (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy dziecku będzie towarzyszyć trzecia osoba, należy przedłożyć kopię jej ważnej wizy oraz kopię informacyjnej strony paszportu zagranicznego, zgoda od rodziców w takim przypadku powinna zawierać dane osoby trzeciej, w towarzystwie której wyjeżdża dziecko
  kopia paszportu / paszportów rodzica / opiekuna nie podróżującego z dzieckiem
  Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód
  jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem trzeciego kraju, w tym obywatelem krajów-członków UE należy dołączyć notarialnie poświadczoną zgodę takiego rodzica
  jeżeli dokumenty na nieletnie dziecko skłądane są na podstawie paszportu, do którego jest ono wpisane, zgoda na wyjazd dziecka nie jest wymagana
 

Dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą:

1) Pracownicy najemni: zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu. Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa, wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia
2) Prywatni przedsiębiorcy: licencja/rejestracja spółki zarejestrowanej we właściwym ukraińskim organie - oryginał do wglądu plus kopia (na kopii powinna być pieczątka odpowiedniego organu państwowego potwierdzająca, że spólka działa – i wystawiona nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem dokumentów) lub ostatnia deklaracja podatkowa wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentów
3) Osoby niepracujące: wyciąg z banku, potwierdzający posiadanie środków finansowych, z wykazem operacji w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wyciąg jest ważny 1 miesiąc od daty wystawienia, lub pisemna, podpisana deklaracja przedstawiająca sytuację finansową osoby podróżującej. Aby pobrać deklarację – kliknij tu
4) Emeryci i renciści: dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub renty za ostatnie 6 miesięcy ważny 1 miesiąc od dnia wystawienia
5) Uczniowie i studenci: zaświadczenie placówki oświatowej potwierdzające okres, w którym uczeń/student nie
musi uczestniczyć w zajęciach ważne 1 miesiąc od dnia wystawienia
6) W stosownych przypadkach:
  dokument potwierdzający prawo własności (gruntu, domu, samochodu lub w stosownych przypadkach innego mienia) lub
  ostatnia deklaracja podatkowa (w przypadku osób podróżujących po raz pierwszy).
Dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą udokumentować, że posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów planowanej podróży oraz powrót do kraju pochodzenia (jeden z wymienionych niżej dokumentów):
1. Sponsorowanie: gwarancja sponsora lub gwarancja strony trzeciej na Ukrainie.
Gwarancja musi zawierać potwierdzanie, że strona trzecia posiada środki finansowe na udzielenie takiej gwarancji. Sponsorem może występować bliski krewny.
2. Środki własne:
1) wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonane w ciągu ostatnich trzech miesięcy . Zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia

2)

czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę, należycie podpisane – oryginał i kopia,

Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:

  Wizę ukraińską uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy.

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży
W przypadku turystyki zakupowej:


1) Pierwsza wiza: prośba o wydanie wizy w celu wyjazdu w ramach turystyki zakupowej do Polski;
2) Następne wizy: oryginał imiennej faktury (rachunku), potwierdzającej dokonanie zakupu w Polsce w czasie ważności pierwszej wizy; prośba o wydanie wizy w celu wyjazdu w ramach turystyki zakupowej do Polski;
* Przy złożeniu wniosku w PPWW  w Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu, Cherniowcach należy przedłożyć rezerwację.

W przypadku krewnych przesiedlonych osób:
Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r. legitymujące się oryginałem:

  orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
  dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,
  bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego, mogą aplikować o wizę Schengen wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz Schengen;
b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę Schengen, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą ewakuowaną.

W przypadku przedstawicieli wspólnot religijnych:

  pisemny wniosek wspólnoty religijnej zarejestrowanej na Ukrainie, określający cel, czas trwania i częstotliwość podróży
  zaświadczenie o przynależności danej osoby do wspólnoty religijnej.

Dokumentem potwierdzającym rejestrację wspólnoty religijnej na Ukrainie jest wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Osób Fizycznych – Przedsiębiorców zawierający informację, że organizacyjną i prawną postacią osoby prawnej jest wspólnota religijna.

**Przy złożeniu wniosku w PPWW Lwowa, Iwano-Frankowska, Użgoroda, Łutska, Tarnopla i Równym dodatkowo trzeba przedstawić dokument potwierdzający zakwaterowanie:
  zapewniane przez osobę przyjmującą lub podmiot przyjmujący (osoba zapraszająca lub podmiot zapraszający) oryginał lub faks
lub
  rezerwacja hotelu lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie (potwierdzenie opłaty kosztów pobytu: 50% za pobyt w Polsce, 100% za pobyt poza Polską).
lub
  rezerwacja hotelu prez strone internetową booking.com + wyciąg z konta bankowego z potwierdzeniem opłaty tej rezerwacji + zrzut ekranu e-maila na który było wysłano potwierdzenie rezerwacji.
Przy złożeniu dokumentów w PPWW w Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu, Cherniowcach należy przedłożyć rezerwację.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego.

Opłatę wizową można uiścić w gotówce w hrywnach lub Euro w kasie Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski lub w kasie odpowiedniego banku.