Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej:

Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami, podpisany przez osobę aplikującą (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Należy także przedłożyć oddzielny wniosek dla dziecka wpisanego do paszportu rodziców / opiekunów.
Jedno kolorowe zdjęcie. Aby dowiedzieć się o wymaganiach do zdjęcia – kliknij tu
Paszport zagraniczny, który odpowiada następującym wymaganiom:
podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE
zawiera co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. W razie złożenia dokumentów na wizę dla dziecka wpisanego do paszportów rodziców należy mieć dodatkowe 2 strony na wizę dla dziecka
w przypadku posiadania innych ważnych lub wygasłych paszportów zagranicznych należy je dołączyć do wniosku wraz z kopiami. W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o obecnośći/braku innych paszportów. Aby uzyskać oświadczenie – kliknij tu.
przedłużone oraz uszkodzone paszporty nie są przyjmowane
należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu
Ważne: imię i nazwisko w paszportach wewnętrznych i zagranicznych oraz w innych dokumentach towarzyszących muszą być identyczne.
Oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego, które odpowiada wymaganiom:
pokrycie minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE i franszyzą nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku, Równym i Tarnopolu).
ubezpieczenie zdrowotne powinno być wypełnione drukiem maszynowym.
zawiera prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia).
w przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty, polisa powinna również pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży. W przypadku złożenia wniosku o wizę na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy należy wykupić polisę ubezpieczeniową na wszystkie dni planowanego pobytu w Polsce (wszystkie 180).
Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
Tylko pełnoletnia osoba może występować jako ubezpieczyciel. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią jeden z rodziców lub opiekunów prwnych może występować jako ubezpieczyciel.
Osoby poniżej 18. roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym z rodziców:
akt urodzenia (oryginał i kopia).
każdorazowa notarialnie poświadczona zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych - oryginał i kopia (niezależnie od tego, czy wniosek dla dziecka jest składany razem z wnioskami rodziców, czy rodzice mają ważne wizy Schengen) i zawierająca następujące informacje: kraje wyjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), termin ważności zgody na wyjazd (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy dziecku będzie towarzyszyć trzecia osoba, należy przedłożyć kopię jej ważnej wizy oraz kopię informacyjnej strony paszportu zagranicznego, zgoda od rodziców w takim przypadku powinna zawierać dane osoby trzeciej, w towarzystwie której wyjeżdża dziecko
kopie wewnętrznych paszportów obydwojga rodziców / opiekunów
Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód
jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem trzeciego kraju, w tym obywatelem krajów-członków UE należy dołączyć notarialnie poświadczoną zgodę takiego rodzica
zgoda nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko
Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy nie jest pobierana.Aby dowiedzieć się więcej o opłatach – kliknij tu

  Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:

  Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na Ukrainie (wiza ukraińska / karta tymczasowego lub stałego pobytu ważna conajmniej 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy)
  Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen: wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy (oryginał i kopia) lub czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę należycie podpisane (oryginał i kopia) *.
  dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą

  Pracownicy najemni: zaświadczenie o zatrudnieniu stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu oraz wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa.
  Prywatni przedsiębiorcy: oryginał i kopia rejestracji/licencji spółki w miejscowych organach lub ostatnia deklaracja podatkowa
  Osoby niepracujące: wyciąg z konta bankowego i potwierdzenie operacji bankowych lub dokumenty potwierdzające posiadanie mienia na Ukrainie
  Uczniowie i studenci: zaświadczenie z uczelni lub placówki edukacyjnej czy legitymacja ucznia/studenta.

Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

1. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:
 
Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać informacje: datę wystawieni
a, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis pracodawcy; Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);
Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym.Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

2. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Oryginał i kopa zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwego wojewodę i zawiera następujące informacje: datę wystawienia; numer kancelaryjny; nazwa i adres pracodawcy; imię i nazwisko pracownika, data i miejsce urodzenia pracownika, obywatelstwo pracownika; stanowisko pracy; prawna forma zatrudnienia; wynagrodzenie; ważność zezwolenia; pieczęć urzędu, pieczątka i podpis upoważnionego urzędnika, potwierdzenie odbioru zezwolenia.

Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są osobie w nim wymienionej. Na podstawie Zezwolenia o wizy Schengen mogą wnioskować tylko współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu.

W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków). ob. Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu wykonywania pracy osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

3. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych
 
Umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji.

Świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

4. W celu wykonywania pracy przez naukowców
 
Oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

5. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele
 
Kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.
Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

6. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia
 
Pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

7. W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy
 
Zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska. Wnioskujący o wydanie wizy krajowej w przypadku nauki w placówce innej niż szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum powinni dołączyć plan zajęć kursu zawierający informację dot. częstotliwości odbywania się zajęć (w tygodniu i miesiącu) oraz całkowitej ilości godzin

Po otrzymaniu wizy krajowej i zamieszkaniu w Polsce obywatele Ukrainy mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin (małżonków, dzieci - w tym przysposobionych, rodziców - w tym opiekunów, dziadków i wnuków) do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen. W przypadku otrzymania karty pobytu mogą również wnioskować o wydanie wizy krajowej.

Wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.
Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

8. W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów
 
Oryginał lub fax (z informacją o nadawcy) umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty.

Informacja o obecnie odbywanych studiach wraz z programem studiów, z którego wynika konieczność odbycia stażu zawodowego.

9. w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:
 
Oryginał i kopia Karty Polaka.

W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową

Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni.

Uwaga! dokumenty na wizę krajową do pracy na podstawie Zezwolenia lub Oświadczenia są przyjmowane wyłącznie od wnioskodawców oficjalnie zameldowanych w odpowiednim okręgu konsularnym

W przypadku złożenia dokumentów do PPWW pracujących na podstawie uprzednio opłaconej usługi, należy przedłożyć oryginał pokwitowania bankowego w momencie złożenia.

* Termin ważności zaświadczeń z banku i miejsca pracy – 1 miesiąc, zaświadczenia powinny być wystawione na blankiecie firmowym, podpisane przez upoważnioną do tego osobę i opatrzone pieczątką organizacji
Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:
Wszystkie wizy typu D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie kolejnych 180 dni – analogicznie do tytułów pobytowych.
Państwa członkowskie mogą wydawać wizy typu D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego lub kopię pierwszej strony paszportu zagranicznego, opłaty są przyjmowane gotówką w hrywnach lub Euro.