Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej:

Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami, podpisany przez osobę aplikującą (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Należy także przedłożyć oddzielny wniosek dla dziecka wpisanego do paszportu rodziców / opiekunów.
2 (w przypadku Kijowskiego, Winnickiego, Charkowskiego i Odesskiego okręgu Konsularnego – 1) kolorowych zdjęcia. Aby dowiedzieć się o wymaganiach do zdjęcia – kliknij tu
Paszport zagraniczny, który odpowiada następującym wymaganiom:
podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE
zawiera co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. W razie złożenia dokumentów na wizę dla dziecka wpisanego do paszportów rodziców należy mieć dodatkowe 2 strony na wizę dla dziecka
w przypadku posiadania innych ważnych lub wygasłych paszportów zagranicznych należy je dołączyć do wniosku wraz z kopiami. W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.

Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o obecnośći/braku innych paszportów. Aby uzyskać oświadczenie – kliknij tu.
przedłużone oraz uszkodzone paszporty nie są przyjmowane
należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia). Zgodnie z art. 16 i art. 18 postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o paszportach (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) w terminie 1 miesiąca od momentu zmiany nazwiska, osoba winna złożyć wniosek o wymianę paszportu
Ważne: imię i nazwisko w paszportach wewnętrznych i zagranicznych oraz w innych dokumentach towarzyszących muszą być identyczne.
Oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego, które odpowiada wymaganiom:
pokrycie minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE i franszyzą nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku, Równym i Tarnopolu).
ubezpieczenie zdrowotne powinno być wypełnione drukiem maszynowym.
zawiera prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia).
w przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty, polisa powinna również pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży. W przypadku złożenia wniosku o wizę na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy należy wykupić polisę ubezpieczeniową na wszystkie dni planowanego pobytu w Polsce (wszystkie 180).
Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
Tylko pełnoletnia osoba może występować jako ubezpieczyciel. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią jeden z rodziców lub opiekunów prwnych może występować jako ubezpieczyciel.
Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać napis: «Страховий захист надається згідно з «Рішенням Ради ЄС 2004/17/EG відносно медичного страхування подорожуючих за кордон» (szczególnie w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Charkowskim i Łuckim okręgach Konsularnych)
Osoby poniżej 18. roku życia, które podróżują samodzielnie lub z jednym z rodziców:
akt urodzenia (oryginał i kopia).
każdorazowa notarialnie poświadczona zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych - oryginał i kopia (niezależnie od tego, czy wniosek dla dziecka jest składany razem z wnioskami rodziców, czy rodzice mają ważne wizy Schengen) i zawierająca następujące informacje: kraje wyjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), termin ważności zgody na wyjazd (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy dziecku będzie towarzyszyć trzecia osoba, należy przedłożyć kopię jej ważnej wizy oraz kopię informacyjnej strony paszportu zagranicznego, zgoda od rodziców w takim przypadku powinna zawierać dane osoby trzeciej, w towarzystwie której wyjeżdża dziecko
kopie wewnętrznych paszportów obydwojga rodziców / opiekunów
Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód
jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem trzeciego kraju, w tym obywatelem krajów-członków UE należy dołączyć notarialnie poświadczoną zgodę takiego rodzica
zgoda nie jest wymagana w stosunku do tego z rodziców, u którego w paszporcie jest wpisane dziecko
Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy nie jest pobierana.Aby dowiedzieć się więcej o opłatach – kliknij tu

  Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:

  Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na Ukrainie (wiza ukraińska / karta tymczasowego lub stałego pobytu ważna conajmniej 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy)
  Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży do strefy Schengen: wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający posiadanie wystarczających środków oraz obejmujący operacje bankowe wykonywane w ciągu ostatnich 3 miesięcy (oryginał i kopia) lub czeki podróżne wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę należycie podpisane (oryginał i kopia) *.
  dokumenty potwierdzające zajęcie i osiągane dochody oraz przedstawiane na dowód istnienia związków finansowych z Ukrainą

  Pracownicy najemni: zaświadczenie o zatrudnieniu stanowisko pracownika, datę zatrudnienia i czas trwania urlopu oraz wynagrodzenie otrzymane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Pismo musi zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej, dane kontaktowe spółki i informacje dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa.
  Prywatni przedsiębiorcy: oryginał i kopia rejestracji/licencji spółki w miejscowych organach lub ostatnia deklaracja podatkowa
  Osoby niepracujące: wyciąg z konta bankowego i potwierdzenie operacji bankowych lub dokumenty potwierdzające posiadanie mienia na Ukrainie
  Uczniowie i studenci: zaświadczenie z uczelni lub placówki edukacyjnej czy legitymacja ucznia/studenta.

Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

1. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:
 
Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy i zawierać informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy; Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów); kto pokrywa koszty podróży;
Na podstawie oświadczenia udzielane są tylko wizy osobom wymienionym w oświadczeniu.
Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy przez członków rodziny wnioskodawcy.
2. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Oryginał i kopa zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
Zezwolenie jest sporządzane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego i powinno zawierać informacje: datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy; nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy; Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej; cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów); kto pokrywa koszty podróży;
Na podstawie Zezwolenia udzielane są wizy osobie wymienionej w Zezwoleniu.
Na podstawie Zezwolenia mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu.
3. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji.
 
Kopia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego*

* W razie ubiegania się o wizę krajową na podstawie KRS w PPWW w Odessie należy przedstawić wyciąg z KRS nie starszy niż 2 tygodnie, dołączyć REGON , NIP i rachunek podatkowy za ostatni okres.

Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy.
Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.
Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

** W przypadku złożenia dokumentów w PPWW w Winnickim okręgu Konsularnym na podstawie KRS można ubiegać się tylko o wizę Schengen.
4. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia, w celu szkolenia zawodowego i w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.
 
Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę bądź zaświadczenie z kursów, na które uczęszczać będzie dana osoba.
W przypadku uczestniczenia w kursach, uzasadniających wydanie wizy krajowej – zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów, sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, kolegium bądź szkołę w którym winna znajdować się informacja o szczegółowym przebiegu kursu (szczegółowy plan kursu, w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu potwierdzenie wniesienia opłaty).
5. Korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka:
 
oryginał i kopia Karty Polaka.
W przypadku złozenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową.

Uwaga! dokumenty na wizę krajową do pracy na podstawie Zezwolenia lub Oświadczenia są przyjmowane wyłącznie od wnioskodawców oficjalnie zameldowanych w odpowiednim okręgu konsularnym

W przypadku złożenia dokumentów do PPWW pracujących na podstawie uprzednio opłaconej usługi, należy przedłożyć oryginał pokwitowania bankowego w momencie złożenia.

* Termin ważności zaświadczeń z banku i miejsca pracy – 1 miesiąc, zaświadczenia powinny być wystawione na blankiecie firmowym, podpisane przez upoważnioną do tego osobę i opatrzone pieczątką organizacji
Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:
Wszystkie wizy typu D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie kolejnych 180 dni – analogicznie do tytułów pobytowych.
Państwa członkowskie mogą wydawać wizy typu D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego lub kopię pierwszej strony paszportu zagranicznego, opłaty są przyjmowane gotówką w hrywnach lub Euro.