Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej:

Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Oznacza to, że należy składać osobny formularz wniosku wizowego za nieletniego, wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, który otrzymuje osobną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.
2 kolorowych zdjęcia spełniające następujące wymagania: kolorowe, ostre, na białym tle, o dobrym kontraście, 3,5 x 4,5 cm, drukowane na papierze fotograficznym wysokiej jakości, o wysokiej rozdzielczości, nie starsze niż 6 miesięcy, podobne do wnioskodawcy, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz musi zajmować 70-80% zdjęcia, przedstawiać osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.
Paszport, podpisany i ważny minimum trzy miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE, zawierający co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. Wszelkie ważne paszporty zagraniczne w oryginale oraz wygasłe, jeśli są dostępne. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszporty przyjmowane są bez obwolut plastikowych, skórzanych, itp. Należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie ostatnij wizy Schengen, kopie wiz krajowych za ostatnie 5 lat oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
W przypadku posiadania innych paszportów zagranicznych należy dołączyć je do wniosku wizowego (oryginał i kserokopia). W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu
Paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia wszystkich stron zawierających jakiekolwiek informacje).
Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu w Polsce zawierające następującą informację: dane osobowe, data urodzenia oraz numer i seria paszportu zagranicznego osoby zapraszanej.
Ubezpieczenie zdrowotne – oryginał i kopia - z pokryciem minimum € 30 000 na każdą osobę ważne we wszystkich krajach UE z pokryciem minimum 30 000 EUR a franczyzą nie więcej niż 150 EUR.
Ubezpieczenie powinno zawierać: prawidłowo wpisane dane osobowe, adres, numer paszportu zagranicznego oraz datę urodzenia wnioskodawcy, który wykupil ubezpieczenie. Oczekuje się, że polisa obejmować będzie: pilne leczenie medyczne, przyjęcie do szpitala w przypadkach nagłych, repatriację.
Polisa powinna również zawierać zapis odnośnie decyzji Rady UE 2004/17 odnosnie medycznego ubezpieczenia podróżnych za granicę (polisy ubezpieczeniowe bez tego zapisu nie będą pryjęte w PPWW w okręgu Łuckim i Charkowskim).
W przypadku wizy jednokrotnej, polisa zdrowotna powinna pokrywać cały okres planowanego pobytu, w przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży.
W przypadku złożenia dokumentów do PPWW we Lwowskim i Odesskim okręgach konsularnych należy przedstawić ubezpieczenie, termin którego jest o 15 dni dłuższy od daty wygaśnięcia wizy.
W przypadku złożenia wniosku o wizę na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy należy wykupić polisę ubezpieczeniową na wszystkie dni planowanego pobytu w Polsce (wszystkie 180).
Prosimy zauważyć, że osobą ubezpieczającą może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią ubezpieczycielem może wystąpić jeden z rodziców / oficjalnych opiekunów.

Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia opłaty ubezpieczenia zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
Ponadto, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy przedłożyć świadectwo urodzenia (oryginał i kopię). W przypadku osób podróżujących bez lub tylko z jednym z rodziców: wymagana jest pisemna zgoda (oryginał i kopia) poświadczona przez notariusza * od rodzica/rodziców oraz kopia ich paszportu / paszportów (nie podróżujących z dzieckiem) lub kopie ważnych wiz (wraz z kopią pierwszej strony paszportu zagranicznego). Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód.  W przypadku, jeśli rodzice składają dokumenty wraz z dzieckiem nie jest wymagana zgoda na wyjazd. W przypadku złożenia wniosków na wizę dla dziecka, które jest wpisane do składanego paszportu nie wymaga się przedłożenia zgody na wyjazd od właściciela paszportu.
*Prosimy zauważyć, ze zgoda rodziców / oficjalnych opiekunów na wyjazd dziecka poświadczona przez notariusza powinna zawierać następującą informację: kraje wjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), precyzyjnie wyznaczony termin ważności zgody na wyjazd (data / miesiąc / rok). W przypadku, jeśli osobą towarzyszącą dziecku jest osoba trzecia, należy dodatkowo przedstawić jej ważną wizę oraz kopię 1 strony paszportu zagranicznego.   
Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosków wizowych (dla obywateli Ukrainy) nie jest pobierana.Aby dowiedzieć się więcej o opłatach – kliknij tu
• Prosimy zauważyć, że nie ma możliwości wyrobić wizę dla dziecka towarzyszącego rodzicom aplikującym o wizę na podstawie Oświadczenia.

  Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:

  Wizę ukraińską (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy
  Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, jeśli pobyt nie jest pokryty przez gospodarza, mogą być dostarczone w formie zaświadczenia z miejsca pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji podczas ostatnich 6 miesięcy wraz z informacją o roku zatrudnienia, list z banku potwierdzający konto depozytowe i dostępną na nim kwotę, list z banku potwierdzający posiadanie karty kredytowej i limit na karcie, wyciągi z konta za ostatnie 3 – 6 miesięcy, czeki podróżne. Oryginał i kserokopia zaproszenia zarejestrowanego w samorządzie lokalnym w Polsce (potwierdzonego przez wojewodę) według ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach *.

*Wnioskodawcy składający wniosek o wizę w PPWW we Lwowie, Iwano Frankowsku i Uzgorodzie powinni przedstawić zaświadczenie z banku o przepływach pieniężnych na koncie oraz czeki podróżne z zaświadczeniem z banku o ich wykupieniu.
  Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:

  Dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokością miesięcznej pensji za okres ostatniego półrocza.
  Dla przedsiębiorców prywatnych: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach
  Dla studentów: zaświadczenie z uczelni lub placówki edukacyjnej.

Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy:

Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:
  Datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
  Nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy
  Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej
  Cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);
  Kto pokrywa koszty podróży;

W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia:

Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP z Urzędu Wojewódzkiego. Zezwolenie powinno zawierać następujące informacje:
  Datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
  Nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy
  Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia osoby zapraszanej
  Cel i czas trwania wizyty (daty);

Uwaga! PPWW w Kijowie przyjmuje dokumenty na wizę krajową do pracy na podstawie Zezwolenia lub Oświadczenia wyłącznie od wnioskodawców oficjalnie zameldowanych w okręgu konsularnym Kijowa (Kijowski, Czernihowski, Czerkasski i Kirowogradzki obwody)

Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:
Wszystkie wizy typu D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie kolejnych 180 dni – analogicznie do tytułów pobytowych.
Państwa członkowskie mogą wydawać wizy typu D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

Prosimy zwrócić uwagę, że wnioskodawcy pragnący anulować wizę wydaną na podstawie Oświadczenia i ponownie złożyć wniosek w PPWW w Łucku, Tarnoplu i Równym powinni dodatkowo przedłożyć oryginał i kopię Oświadczenia, na podstawie którego została wydana wiza.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego.

Opłatę wizową można uiścić w gotówce w hrywnach lub Euro w kasie Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski lub w kasie odpowiedniego banku.