Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej:

Formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią należy wypełnić łacińskimi literami, podpisany przez osobę aplikującą (w języku polskim, angielskim, ukraińskim – transliteracja). Wniosek wizowy dla osoby nieletniej składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. Należy także przedłożyć oddzielny wniosek dla dziecka wpisanego do paszportu rodziców / opiekunów.
2 (w przypadku Kijowa – 1) kolorowych zdjęcia. Aby dowiedzieć się o wymaganiach do zdjęcia – kliknij tu
Paszport zagraniczny, który odpowiada następującym wymaganiom:
podpisany i ważny minimum 3 miesiące po ostatnim planowanym terminie opuszczenia terytorium państw członkowskich UE
zawiera co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy), wydany podczas ostatnich 10 lat. W razie złożenia dokumentów na wizę dla dziecka wpisanego do paszportów rodziców należy mieć dodatkowe 2 strony na wizę dla dziecka
w przypadku posiadania innych ważnych lub wygasłych paszportów zagranicznych należy je dołączyć do wniosku wraz z kopiami. W przypadku, jeśli poprzednie paszporty oddano do urzędu, należy przedstawić ukraiński paszport, który zawiera odpowiedni stempel, lub zaświadczenie z OWIRu.
przedłużone oraz uszkodzone paszporty nie są przyjmowane
należy dołączyć kopie pierwszej strony informacyjnej paszportu zagranicznego, kopie wszystkich wiz Schengen za ostatnie trzy lata, kopie ostatniej wizy krajowej oraz wszystkich stempli wjazdowych / wyjazdowych.
Paszport wewnętrzny – oryginał i kserokopia.
Oryginał i kopia ubezpieczenia zdrowotnego, które odpowiada wymaganiom:
pokrycie minimum € 30 000 ważne we wszystkich krajach UE i franszyzą nie więcej niż 150 € (100 € w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Łucku, Równym i Tarnopolu).
zawiera prawidłowo wpisane dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer paszportu zagranicznego oraz data urodzenia).
w przypadku jednorazowego wjazdu termin ubezpieczenia powinien być o 15 dni dłuższy od dat planowanej wizyty, polisa powinna również pokrywać cały okres planowanego pobytu. W przypadku wiz wielokrotnych, polisa zdrowotna powinna pokrywać pierwszy pobyt z planowanych podróży. W przypadku złożenia wniosku o wizę na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy należy wykupić polisę ubezpieczeniową na wszystkie dni planowanego pobytu w Polsce (wszystkie 180).
Należy także przedłożyć oryginał i kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty za ubezpieczenie zawierające informacje o danych osobowych wniodkodawcy lub numer polisy.
Tylko pełnoletnia osoba może występować jako ubezpieczyciel. W przypadku złożenia dokumentów za osobę nieletnią jeden z rodziców lub opiekunów prwnych może występować jako ubezpieczyciel.
Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać napis: «Страховий захист надається згідно з «Рішенням Ради ЄС 2004/17/EG відносно медичного страхування подорожуючих за кордон» (szczególnie w przypadku złożenia dokumentów do PPWW w Charkowskim i Łuckim okręgach Konsularnych)
Ponadto, w przypadku osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy przedłożyć:
1. W przypadku spólnej podróży:
akt urodzenia (oryginał i kopia).
jeżeli oboje rodziców posiadają ważne wizy Schengen – należy ich kopie dołączyć wraz z 1 stroną paszportu zagranicznego (nie dotyczy PPWW w Łuckim okręgu konsularnym – należy przedstawić notarialnie poświadczoną zgodę na wyjazd dziecka za granicę)
w zaproszeniu / rezerwacji hotelowej powinny być wymienione wszystkie osoby podróżujące
2. W przypadku osób podróżujących bez lub tylko z jednym z rodziców / opiekunów prawnych:
akt urodzenia (oryginał i kopia).
notarialnie poświadczona zgoda (oryginał i kopia) od rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych zawierająca następujące informacje: kraje wyjazdu (Polska oraz inne kraje strefy Schengen), termin ważności zgody na wyjazd (dzień/miesiąc/rok). W przypadku, gdy dziecku będzie towarzyszyć trzecia osoba, należy przedłożyć kopię jej ważnej wizy oraz kopię informacyjnej strony paszportu zagranicznego, zgoda od rodziców w takim przypadku powinna zawierać dane osoby trzeciej, w towarzystwie której wyjeżdża dziecko
kopia paszportu / paszportów rodzica / opiekuna nie podróżującego z dzieckiem
Jeśli istnieje tylko jeden opiekun, należy przedłożyć decyzję sądu dotyczącą wyłącznej opieki, akt zgonu lub inny dokument jako dowód
jeżeli jeden z rodziców jest obywatelem trzeciego kraju, w tym obywatelem krajów-członków UE należy dołączyć notarialnie poświadczoną zgodę takiego rodzica
jeżeli dokumenty na nieletnie dziecko skłądane są na podstawie paszportu, do którego jest ono wpisane, zgoda na wyjazd dziecka nie jest wymagana
Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosków wizowych (dla obywateli Ukrainy) nie jest pobierana.Aby dowiedzieć się więcej o opłatach – kliknij tu

Wizę ukraińską uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy.

  Osoby nie będące obywatelami Ukrainy powinny dodatkowo przedstawić:

  Wizę ukraińską (uprawniającą do powrotu na terytorium Ukrainy) lub kartę stałego pobytu, z rejestracją ważną jeszcze przez 3 miesiące po przewidywanym powrocie do Ukrainy
  Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych, jeśli pobyt nie jest pokryty przez gospodarza, mogą być dostarczone w formie zaświadczenia z miejsca pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji podczas ostatnich 6 miesięcy wraz z informacją o roku zatrudnienia, list z banku potwierdzający konto depozytowe i dostępną na nim kwotę, list z banku potwierdzający posiadanie karty kredytowej i limit na karcie, wyciągi z konta za ostatnie 3 – 6 miesięcy, czeki podróżne. Oryginał i kserokopia zaproszenia zarejestrowanego w samorządzie lokalnym w Polsce (potwierdzonego przez wojewodę) według ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach *.

*Wnioskodawcy składający wniosek o wizę w PPWW we Lwowie, Iwano Frankowsku i Uzgorodzie powinni przedstawić zaświadczenie z banku o przepływach pieniężnych na koncie oraz czeki podróżne z zaświadczeniem z banku o ich wykupieniu.
  Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy:

  Dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokością miesięcznej pensji za okres ostatniego półrocza.
  Dla przedsiębiorców prywatnych: oryginał i kopia rejestracji spółki w miejscowych organach
  Dla studentów: zaświadczenie z uczelni lub placówki edukacyjnej.

Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy:

Oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:
  Datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
  Nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy
  Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszanej
  Cel i czas trwania wizyty (daty, liczba dni i wjazdów);
  Kto pokrywa koszty podróży;

W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia:

Oryginał i kopia Zezwolenia na pracę na terytorium RP z Urzędu Wojewódzkiego. Zezwolenie powinno zawierać następujące informacje:
  Datę wystawienia, podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
  Nazwa firmy zapraszającej, podpis i pieczątkę pracodawcy
  Pełne imię, nazwisko, rok urodzenia osoby zapraszanej
  Cel i czas trwania wizyty (daty);

Uwaga! PPWW w Kijowie przyjmuje dokumenty na wizę krajową do pracy na podstawie Zezwolenia lub Oświadczenia wyłącznie od wnioskodawców oficjalnie zameldowanych w okręgu konsularnym Kijowa (Kijowski, Czernihowski, Czerkasski i Kirowogradzki obwody)

Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 zmieniającym konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:
Wszystkie wizy typu D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w każdym okresie kolejnych 180 dni – analogicznie do tytułów pobytowych.
Państwa członkowskie mogą wydawać wizy typu D maksymalnie z rocznym okresem ważności.

Prosimy zwrócić uwagę, że wnioskodawcy pragnący anulować wizę wydaną na podstawie Oświadczenia i ponownie złożyć wniosek w PPWW w Łucku, Tarnoplu i Równym powinni dodatkowo przedłożyć oryginał i kopię Oświadczenia, na podstawie którego została wydana wiza.

W celu uiszczenia opłat wizowych w okienku bankowym / banku należy przedstawić kopię 1-6 (w przypadku jeśli zawierają jakiekolwiek informacje) strony ukraińskiego dowodu osobistego.

Opłatę wizową można uiścić w gotówce w hrywnach lub Euro w kasie Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych do Polski lub w kasie odpowiedniego banku.